فرم مشخصات فردی 🛂

فرم مشخصات فردی کشورهای اروپا

📣 لطفا به تمامی سوالات پاسخ کامل دهید 📣

بخصوص موارد دارای ستاره (🌟)


اینجانب صحت اطلاعات فوق راتایید می نمایم و در صورت هرگونه مغایرت با واقعیت ، این قرارداد فسخ گردیده و طبق مفاد مندرج در قرارداد اینجانب مسئولیت پرداخت هرگونه ضرر و زیان را برعهده میگیرم